Projecten

ADVISERING / ONDERZOEK / PROJECTLEIDING / PROJECTMANAGEMENT

Aequator Groen & Ruimte                |  Samenwerking op het gebied van biomassa (2010-2011)
Uitbrengen van offertes, Aequator vertegenwoordigen bij bijeenkomsten over biomassa, voorbereiden inhoud relatiedag.

Gemeente Steenwijkerland             |  Verkenning afzetmarkt (2010)
Verkenning voor afzetmarkt van maaibare biomassa uit Weerribben-De Wieden, vooral in de nabije omgeving van het gebied.

IMI                                                    |  Presentatie BBE in de praktijk
Inhoudelijke bijdrage leveren aan BBE-bijeenkomst (praktijkvoorbeeld samenwerking NGO-bedrijfsleven).

Johan Knol                                       |  Verantwoording subsidie (2013)
Het verantwoorden van een subsidie van de provincie Overijssel voor een rietkachel.

Koole Tankstorage Zaandam BV      |  Vergunningen en subsidies verbranding paardenmest (2013)
Het concept is door Natuurlijk Advies met 2 andere partijen uitgewerkt. Natuurlijk Advies is gevraagd om het vergunningen- en subsidietraject verder uit te werken.

Natuurmonumenten (NM)                 |  Advisering over biomassacentrales bij NM (2010-2011)
Advisering over haalbaarheid biomassacentrales met diverse vermogens die op hout en riet kunnen branden, waarbij gekeken is naar de praktische haalbaarheid (mogelijke soorten biomassa, beschikbaarheid, prijs, leveringsvoorwaarden, logistiek als de financiële haalbaarheid (kosten en baten inclusief kosten bouwkundige aanpassingen).

Natuurmonumenten                         |  Presentatie over (toekomstige) mogelijkheden met gras (2010)
Presentatie over mogelijkheden voor biomassa als onderdeel van de graslandcursus van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten                         |  Kennis & ontwikkelingen biomassa volgen en kansen voorleggen (2011-2012)
NM vertegenwoordigen bij bijeenkomsten volgend uit het Interdepartementale Programma Biobased Economy. Medeauteur van het Manifest Bio-based Economy en initiator en adviseur voor samenwerking en strategische partnerschappen tussen partijen, zoals tussen NM en DSM.

Rainbowcolors Vastgoed BV            |  Verkennen mogelijkheden productie biodiesel uit eigen reststromen (2011-2013)
Verkennen mogelijkheden tot het omzetten van biomassastromen naar een biodiesel. Om een aantal redenen (waaronder geen vergunning op geplande locatie) is het project helaas voortijdig gestopt.

Recreatieschap Noord-Holland         |  Rekenmethodiek biomassa Spaarnwoude e.o. (2013)
Als onderdeel van het project Bio-energie uit landschapsbeheer Spaarnwoude e.o., dat door het Recreatieschap Noord-Holland en Landschap Noord-Holland is uitgevoerd, is door Natuurlijk Advies de rekenmethodiek geleverd. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan om goedkoper te kunnen oogsten, de opbrengsten te verhogen en het rekenmodel met meer realistische gegevens te vullen.

Staatsbosbeheer                              |  Biomassa Weerribben-De Wieden (2010)
In het kader van de Rietimpuls is een inventarisatie uitgevoerd naar de huidige situatie en het potentieel voor biomassa, oogst en logistiek.

Staatsbosbeheer                              |  Verkenning samenwerking & organisatievorm (2010)
In het kader van de Rietimpuls is verkenning uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van oogst, logistiek, inkoop en afzetmarkt. Daarbij is tevens een voorstel gedaan voor een geschikte organisatievorm.

Staatsbosbeheer                              |  Uitwerking logistieke voorzieningen Weerribben-De Wieden en begeleiden realisatie (2011-2013)
In het kader van de Rietimpuls is er een uitwerking voor de logistieke voorzieningen gemaakt, waarbij per deelgebied gekeken is naar de benodigde, potentiële, aanwezigheid en kwaliteit van logistieke voorzieningen met een prioriteitenoverzicht als onderdeel van het resultaat. De begeleiding van de realisatie van een aantal van deze geprioriteerde voorzieningen volgde daarop (vergunningen, aanbesteding, begeleiden bouwkundig bureau, verantwoording).

Staatsbosbeheer                              | Testprogramma oogst en logistiek (2010-2013)
In het kader van de Rietimpuls is er een testprogramma uitgevoerd om nieuwe en/of aangepaste werkmethodieken (oogst en logistiek) voor maaibare biomassa uit Weerribben-De Wieden te bedenken en testen waardoor het beheer inclusief afvoer van het maaisel haalbaar en betaalbaar kan worden uitgevoerd. Daarbij is ook naar de broeikasgassenbalans gekeken. De machines en werktuigen die aan de randvoorwaarden voldeden zijn opgenomen in een handboek (oplage 400) en onder rietsnijders, terreinbeheerders en andere belanghebbenden verspreid.


BEMIDDELING / AGENTUURSCHAP VAN BIOMASSA

Manege ’t Veldt                                |  Leveren riet als vervanger van stro
Voor de manege wordt riet in balen geleverd. Dit gaat om overjarig riet, het riet met gras dat vrijkomt bij het uitkammen van dekriet en eenjarig riet van een te lage kwaliteit. Natuurlijk Advies bemiddelt tussen leverancier en afnemer en coördineert het transport. Hoewel het riet er niet zo mooi uit ziet als stro kent het wel eigenschappen die voor een manege belangrijk zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de prijs, maar ook om het welzijn van de paarden.